1. СИДЕС

Овај Уговор је потписан између следећих страна у оквиру следећих одредби и услова.

 1. 'БУИЕР'; (у даљем тексту „КУПАЦ“ у уговору)

 

 1. 'СЕЛЛЕР'; (у даљем тексту „ПРОДАВАЦ“ у уговору)

ИМЕ ПРЕЗИМЕ:

АДРЕСА:

Прихватањем овог уговора, КУПАЦ се унапред слаже да ће бити у обавези да плати цену поруџбине и трошкове слања уколико одобри поруџбину.

 1. Т АНИМЕ он

У примени и тумачењу овог уговора, доле написани услови ће изражавати писмена објашњења против њих.

МИНИСТАР: Министар царина и трговине,

МИНИСТАРСТВО: Министарство царине и трговине,

ЗАКОН: Закон бр. 6502 о заштити потрошача,

УРЕДБА: Уредба о уговорима на даљину (РГ: 27.11.2014 / 29188)

УСЛУГА: Предмет било које потрошачке трансакције осим обезбеђивања робе која се обавезује или ће бити извршена уз накнаду или корист,

ПРОДАВАЦ: Предузеће које у име или за рачун потрошача нуди или нуди робу у оквиру својих комерцијалних или професионалних активности,

КУПАЦ: Стварно или правно лице које набавља, користи или користи робу или услугу у комерцијалне или непрофесионалне сврхе,

САЈТ: Интернет страница ПРОДАВЦА,

НАРУЧИЛАЦ: Правно или физичко лице које тражи робу или услугу на сајту ПРОДАВЦА,

СТРАНКЕ: ПРОДАВАЦ и КУПАЦ,

УГОВОР: Овај уговор закључен између ПРОДАВЦА и КУПЦА,

РОБА: Односи се на покретну робу која је предмет куповине и софтвер, аудио, видео и слична нематеријална добра припремљена за употребу у електронском окружењу.

 1. ПРЕДМЕТ

Овим Уговором се уређују права и обавезе страна у складу са одредбама Закона бр. 6502 о заштити потрошача и Уредбе о уговорима на даљину у вези са продајом и испоруком производа, чије су квалификације наведене у наставку, и продајну цену, коју је КУПАЦ наручио електронским путем преко сајта ПРОДАВЦА.

Цене наведене и објављене на сајту су продајне цене. Најављене цене и обећања важе до ажурирања и промене. Цене објављене за одређени период важе до истека наведеног периода.

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОДАВЦУ

наслов

адреса

телефон

Факс

Е-pošta

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О КУПЦУ

Особа коју треба испоручити

Адреса за испоруку

телефон

Факс

Емаил / корисничко име

 1. ПОДАЦИ О ЛИЦУ НАРУЏБЕ

Име / Презиме / Звање

адреса

телефон

Факс

Емаил / корисничко име

 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДУ / ПРОИЗВОДИМА
 2. Главне карактеристике (врста, количина, марка/модел, боја, број) Робе/Производа/Производа/Услуге су објављене на сајту ПРОДАВЦА. Ако кампању организује продавац, током кампање можете да испитате основне карактеристике производа. Важи до датума кампање.

7.2. Цене наведене и објављене на сајту су продајне цене. Најављене цене и обећања важе до ажурирања и промене. Цене објављене за одређени период важе до истека наведеног периода.

7.3. Продајна цена робе или услуга које су предмет уговора, укључујући све порезе, приказана је у наставку.

 

Опис производа Јединична цена Подукупно

(Са ПДВ-ом)

Износ испоруке

Укупно:

 

Начин и план плаћања

Адреса за испоруку

Особа коју треба испоручити

Адреса за наплату

Датум поруџбине

Датум испоруке

Начин доставе

 

7.4. Накнаду за отпрему, која представља трошак испоруке производа, плаћа КУПАЦ.

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ФАКТУРИ

Име / Презиме / Звање

адреса

телефон

Факс

Емаил / корисничко име

 

 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

9.1. КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да је прочитао прелиминарне податке о основним квалитетима производа који су предмет уговора, продајној цени и начину плаћања и испоруци на сајту ПРОДАВЦА и да је дао потребне потврду у електронском окружењу. Пријемник; Потврђује, изјављује и обавезује се да је тачно и потпуно добио адресу коју КУПЦУ мора дати КУПЦУ пре склапања уговора о продаји на даљину, основне карактеристике наручених производа, податке о плаћању и достави.

9.2. Сваки производ који је предмет уговора испоручује се лицу и/или организацији на адресу коју је назначио КУПАЦ или КУПАЦ у року наведеном у одељку прелиминарних информација на веб страници, у зависности од удаљености КУПЦА, под условом да не прекорачити законски рок од 30 дана. Уколико производ не може бити испоручен КУПЦУ у овом року, КУПАЦ задржава право да раскине уговор.

9.3. ПРОДАВАЦ извршава производ који је предмет уговора у потпуности, у складу са квалификацијама наведеним у наруџбини, а уколико постоје, гарантном документом, упутствима за употребу са информацијама и документима које захтева пословање, у складу са законским прописима, у у складу са законском регулативом, у складу са начелима интегритета и интегритета. прихвата, изјављује и обавезује се да ће поступати, одржавати и подизати квалитет услуге, показивати неопходну пажњу и бригу приликом обављања посла, поступати опрезно и предузимљиво.

9.4. ПРОДАВАЦ може да испоручи другачији производ истог квалитета и цене тако што ће обавестити КУПЦА и прибавити изричиту сагласност пре истека уговорне обавезе извршења.

9.5. Уколико ПРОДАВАЦ не може да испуни своје уговорне обавезе у случају да испуњење поруџбине производа или услуге постане немогуће, Продавац прихвата, изјављује и обавезује се да ће о томе обавестити потрошача у писаној форми у року од 3 дана од дана сазнања и да ће га вратити. укупну цену КУПЦУ у року од 14 дана.

9.6. КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће електронски потврдити овај Уговор за испоруку производа који је предмет Уговора, а обавеза ПРОДАВЦА да испоручи производ који је предмет уговора престаје ако цена производа који је предмет уговора престаје уговор није плаћен и/или отказан у евиденцији банке.

9.7. У случају да цену уговореног производа не плати ПРОДАВАЧУ релевантна банка или финансијска институција као резултат непоштеног коришћења кредитне картице КУПЦА од стране неовлашћених лица након испоруке уговорног производа на лице и/или установа на адреси коју је навео КУПАЦ или КУПАЦ. Он прихвата, изјављује и обавезује се да ће га вратити ПРОДАВЦУ у року од 3 дана о трошку слања.

9.8. ПРОДАВАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да неће обавестити КУПЦА ако не може да испоручи производ који је предмет уговора у предвиђеном року због услова више силе као што је развој страна који је ван воље странке, непредвиђено и онемогућавајући странке да измире своје дугове. КУПАЦ такође има право да захтева од ПРОДАВЦА да откаже поруџбину, да замени производ који је предмет уговора његовим еквивалентом и/или да одложи рок испоруке док нестане баријерна ситуација. У случају да поруџбину откаже КУПАЦ, износ производа му се плаћа у готовини и унапред у року од 14 дана. Код плаћања које КУПАЦ изврши кредитном картицом, износ производа се враћа релевантној банци у року од 14 дана након што КУПАЦ откаже поруџбину. КУПЦУ може бити потребно 2 до 3 недеље да прикаже износ који је ПРОДАВАЦ вратио на кредитну картицу на рачун КУПЦА од стране банке, пошто се овај износ приказује на рачунима КУПЦА након враћања овог износа банци, КУПАЦ може прихвата, изјављује и обавезује се да се не може сматрати одговорним.

9.9. Комуникација, маркетинг, обавештавање и комуникација путем писма, е-поште, СМС-а, телефонског позива и другим средствима путем адресе, е-маил адресе, фиксне и мобилне телефоније и других контакт података које ПРОДАВАЦ наведе на обрасцу за регистрацију на сајту или ажуриран од њега. има право да дође до КУПЦА у друге сврхе. Прихватањем овог уговора, КУПАЦ прихвата и изјављује да ПРОДАВАЦ може да се укључи у горе наведене комуникацијске активности.

9:10. КУПАЦ ће прегледати робу/услугу која је предмет уговора пре пријема; удубљења, сломљена, поцепана амбалажа итд. неће добити оштећену и неисправну робу/услуге од карго компаније. Испоручена роба/услуге ће се сматрати неоштећеном и нетакнутом. Пажљива заштита робе/услуга након испоруке припада КУПЦУ. Ако се користи право на повлачење, роба/услуге се не користе.

9:11. У случају да КУПАЦ и власник кредитне картице коришћени током поруџбине нису иста особа или пре него што је производ испоручен КУПЦУ, ако се открије безбедносни недостатак у вези са кредитном картицом која је коришћена у поруџбини, ПРОДАВАЦ ће обезбедити идентитет и контакт податке власника кредитне картице, извод кредитне картице коришћене у налогу из претходног месеца. или власник картице може захтевати од банке да предочи писмо у коме се наводи да му кредитна картица припада. Наруџба ће бити замрзнута све док КУПАЦ не достави информације/документе који су предмет захтева, а уколико наведени захтеви не буду испуњени у року од 24 сата, ПРОДАВАЦ има право да откаже поруџбину.

9:12. КУПАЦ изјављује и обавезује се да су лични и други подаци које је ПРОДАВАЦ дао приликом регистрације на веб страницу ПРОДАВАЦА истинити и да ће ПРОДАВАЦ одмах надокнадити сву штету због чињенице да су ови подаци супротни чињеници, након прво обавештење ПРОДАВАЦА, у готовини и унапред.

9:13. КУПАЦ прихвата и обавезује се да ће се придржавати одредаба законских прописа и да их неће кршити приликом коришћења сајта ПРОДАВЦА. У супротном, све правне и кривичне одговорности које ће настати ће у потпуности и искључиво обавезати КУПЦА.

9:14. КУПАЦ не сме да користи веб страницу ПРОДАВАЦА на било који начин за нарушавање јавног реда, за нарушавање јавног морала, за узнемиравање и узнемиравање других, за повреду материјалних и моралних права других. Поред тога, члан не може да предузме мере да спречи или примора друге да користе услуге (спам, вирус, тројански коњ, итд.).

9:15. Везе ка другим веб локацијама и/или другим садржајима у власништву и/или којима управљају друге треће стране могу бити повезане преко веб странице ПРОДАВЦА. Ове везе су постављене како би се КУПЦУ омогућила лакша оријентација и не подржавају ниједну веб локацију или особу која управља сајтом и не представљају никакву гаранцију за информације садржане на повезаном веб сајту.

9:16. Члан који прекрши један или више чланова наведених у овом уговору је кривично и правно одговоран за ову повреду и заштитиће ПРОДАВАЦА од правних и кривичних последица ових повреда. Такође; Због овог кршења, ПРОДАВАЦ задржава право да тражи одштету у случају да се догађај пренесе у правни терен, пошто уговор о чланству против члана није испоштован.

 1. ПРАВО НА ПОВЛАЧЕЊЕ

10.1. РЕЦЕИВЕР; У случају да се уговор на даљину односи на продају робе, у року од 14 (четрнаест) дана од дана испоруке производа себи или лицу/организацији на назначену адресу, може искористити право да одустане од уговора. одбијањем робе без преузимања било какве правне и кривичне одговорности и без навођења разлога. Код уговора на даљину у вези са пружањем услуга, овај период почиње да тече од дана потписивања уговора. Пре истека права на одустанак, право на одустанак се не може користити у уговорима о услугама чија је услуга започета уз одобрење потрошача. Трошкови настали коришћењем права на одустанак падају на терет ПРОДАВЦА. Прихватањем овог уговора КУПАЦ је унапред сагласан да је обавештен о праву на одустанак.

10.2. Да бисте искористили право на одустанак, потребно је да у року од 14 (четрнаест) дана дате писмено обавештење ПРОДАВЦУ препорученом поштом, факсом или е-маилом, а производ се не сме користити у складу са одредбама ст. „Производи који се не могу користити уз право повлачења“. Уколико се ово право искористи,

 1. б) образац за поврат,
 2. ц) Производи који се враћају морају бити испоручени комплетни и неоштећени са кутијом, амбалажом и стандардним прибором, ако постоји.
 3. д) ПРОДАВАЦ је дужан да у року од 10 дана од пријема обавештења о одустанку врати укупну цену и документе који КУПЦА стављају у дуг и да врати робу у року од 20 дана.
 4. е) Ако дође до смањења вредности робе из разлога који произилази из КУПЦЕвог недостатка или ако повраћај постане немогућ, КУПАЦ је дужан да надокнади губитке ПРОДАВЦА. Међутим, КУПАЦ није одговоран за промене и погоршања до којих долази услед правилне употребе производа или производа у оквиру права на одустајање.
 5. ф) Ако износ лимита кампање који регулише ПРОДАВАЦ падне испод лимита због права на повлачење, износ попуста који се користи у оквиру кампање се укида.
 6. ПРОИЗВОДИ БЕЗ ПРАВА НА ПОВЛАЧЕЊЕ

Доњи веш, купаћи костими и доњи део бикинија, производи за шминкање, производи за једнократну употребу, производи који су у опасности од кварења или ће премашити рок трајања, припремљени према захтеву КУПЦА или изричито личним потребама. Производи који нису погодни за здравље и хигијену, ако паковање отвара КУПАЦ након испоруке, производи који су помешани са другим производима након испоруке и не могу се одвојити по природи, Роба која се односи на периодику као што су новине и часописи, осим оних који су обезбеђени по Уговору о претплати, услуге или нематеријална добра која се испоручују потрошачу, као и аудио или видео записи, књиге, дигитални садржаји, софтверски програми, уређаји за снимање и складиштење података, рачунарски прибор, амбалажа. Уколико га отвори КУПАЦ, није га могуће вратити по Уредби. Поред тога, пре истека права на одустанак није могуће користити право на одустанак у вези са услугама које су започете уз одобрење потрошача.

Козметика и производи за личну негу, производи за доњи веш, купаћи костими, бикини, књиге, копирани софтвер и програми, ДВД, ВЦД, ЦД и касете и потрошни материјал (тонер, кертриџ, трака, итд.) су неотворени, нетестирани, неоштећени за враћање и морају бити неискоришћени.

 

 

 1. НЕГА ЗА ДЕФАУЛТ И ПРАВНИ РЕЗУЛТАТИ

КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће платити камату и бити одговоран банци у оквиру уговора о кредитној картици између банке и банке, ако плаћање буде извршено у кашњењу када изврши плаћање до кредитна картица. У овом случају, банка се може обратити правним средствима; може захтевати трошкове и адвокатске накнаде које проистичу од КУПЦА и, у сваком случају, ако КУПАЦ не касни због дуга КУПЦА, КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће платити штету и губитке настале због закашњелог извршења. дуга.

 1. ОВЛАШЋЕНИ СУД

Жалбе и жалбе у споровима који произилазе из овог уговора, проблеми потрошача у оквиру новчаних ограничења наведених у закону у наставку, или тамо где је потрошачка трансакција извршена, биће поднете арбитражном суду или суду за потрошаче.

Овај Уговор је сачињен у комерцијалне сврхе.

 1. ПУНОВАЖНОСТ

Када КУПАЦ изврши плаћање поруџбине постављене на Сајту, сматра се да је прихватио све услове овог уговора. ПРОДАВАЦ је дужан да изврши неопходне софтверске аранжмане, пре реализације поруџбине, како би добио потврду да је овај уговор прочитан и прихваћен од стране КУПЦА на сајту.

ПРОДАВАЦ:

ПРИХВАТНИК:

КОЈУ СТЕ: